Regulamin Sklepu Internetowego K&A KIDS obowiązującego od dnia 20.05.2016r.

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.k-a.com.pl prowadzonego przez K&A KIDS Sklep Internetowy z odzieżą dziecięcą, Agnieszka Pierunek-Knopp ul. Władysława Jurgo 25 A / 7; 83-110 Tczew tel. 502-682-959 NIP: 593-234-88-33 REGON: 364498305 email: xsavery20@spoko.pl a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich Usług Sklepu Internetowego.

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Konto ( Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać Danymi Osobowymi, zarządzać stanem złożonym przez Niego Zamówień.

Login Klienta – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.k-a.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.

Strona – Usługodawca lub Klient.

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym: K&AKIDS

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.

Usługodawca – K&AKIDS Sklep Internetowy z odzieżą dziecięcą, Agnieszka Pierunek-Knopp, ul. Władysława Jurgo 25 A / 7, 83-110 Tczew tel. 502-682-959 NIP: 593-234-88-33 REGON: 364498305 email: xsavery20@spoko.pl

Ustawa – ustawa z dnia 30 mają 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3

Postanowienia ogólne

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów oświadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania Zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, zapłaty, ceny lub wynagrodzenia, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest K&AKIDS z siedzibą w Tczewie przy ul. Władysława Jurgo 25 A / 7 83-110 Tczew tel. 502-682-959 NIP: 593-234-88-33 REGON: 364498305 email: xsavery20@spoko.pl

Prezentowane w Sklepie Internetowym informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania, rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 4

Zamówienia

Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę Internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lun informacje.

Proces składania Zamówienia:

Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „ Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru (w tym jego rozmiaru i koloru) znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wyboru formy Wysyłki. Po kliknięciu na pole „ Złóż Zamówienie” Klient loguje się do Konta Klienta albo podaje Dane w formularzu, niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia, po czym ma możliwość wyboru formy Płatności w oparciu o wyświetlane komunikaty.

Kolejny krok to ostateczne złożenie Zamówienia. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość email będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w Ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa

Towaru Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty Dostawy, w przypadku gdy koszty Dostawy ponosi Klient.

Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty w następujący sposób

przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata),

za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),

Za pośrednictwem serwisu Przelewy24 płatność online przelewem albo kartą kredytową / debetową.

Inpost

Paczkomaty

Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem Przelewy24 wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo Koncie Usługodawcy w serwisie Przelewy24.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził Przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia Przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności Dostawcy oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności Dostawcy przesyłki. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Odbiorcę niebędącego Konsumentem i Dostawcą przesyłki. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru). Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru Klientowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

§ 6

Zwrot Towaru

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, przy czym termin ten zaczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zwracany Towar jest w stanie nienaruszonym, tzn. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

§ 7

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

żądać wymiany Towaru na wolny od wad,

żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2-óch lat od dnia wydania Towaru.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 8

Pozostałe prawa i obowiązki

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze Sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu - Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem Umowy oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 9

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi:

Przedstawienie oferty Sklepu,

Możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawieranie Umów sprzedaży na odległość,

Informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

Możliwość korzystania z Konta Klienta,

Dostęp do Usług określonych w Ustawie 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji,

Dostęp do Usługi określonej w Ustawie 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji,

Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

System Antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień.

Zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 12

Postanowienia końcowe

Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Klient powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, rozmiary oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz Producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne Umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu

- pod adresem: xsavery20@spoko.pl lub

- pod numerem telefonu: +48 502-682-959.